[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 17/06/2020

Bài viết được đăng vào 17/06/2020 08:55

Tổng hợp mã khuyến mãi 100% khóa học trên Udemy:

1. Python For Those Absolute Beginners Who Never Programmed

Mã khuyến mãi (CouponCode): PYTHON2020JUNE02

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 23 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

2. List Building Supercharge Class (build your list & monetize)

Mã khuyến mãi (CouponCode): SKILLS2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

3. MS Word For Beginners: Fast Track Training

Mã khuyến mãi (CouponCode): F1168E42F49D0EC273DA

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

4. AWS Certified Cloud Practitioner From Scratch 2020

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREE_COUPON

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

5. Practical Python Programming Practices (100 Common Projects)

Mã khuyến mãi (CouponCode): PYTHON-FREE

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

6. AWS Cloud Migration for Absolute Beginners with Demo

Mã khuyến mãi (CouponCode): 14JUN2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 10 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

7. Python for beginners - Learn all the basics of python

Mã khuyến mãi (CouponCode): LASTJUNE2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

8. Computer Basics - Windows 7/10 - Desktop IT Support Training

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNESPECIAL

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

9. Build A Paint Program With TKinter and Python

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREETODAY

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

10. Machine Learning for Absolute Beginners - Level 2

Mã khuyến mãi (CouponCode): 0EC5A163D1B15398ADD8

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 11 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

11. Ultimate Home Bartending Masterclass

Mã khuyến mãi (CouponCode): AE79E5A699301950CCEE

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

12. Online Video Meetings, ZOOM, Webinar & Streaming Masterclass

Mã khuyến mãi (CouponCode): DD539D2FB8AC68AE9CC6

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

13. The Complete Proofreading Course: Editing and Proofreading

Mã khuyến mãi (CouponCode): B4320BA47540DDB7CE92

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

14. TJ Walker's 1-Hour Public Speaking Presentation Skills Class

Mã khuyến mãi (CouponCode): A1DB2527C0E88F5FCE8B

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 13 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

15. WordPress 5 Essential Training: Site Administration

Mã khuyến mãi (CouponCode): 2K20PROMO

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

16. Learn Illustrator CC: Create a Simple Flat Vector Orc

Mã khuyến mãi (CouponCode): B20561992C1541B85217

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

17. Creating professional whiteboard animation (videoscribe)2020

Mã khuyến mãi (CouponCode): 26020C1B659E63B49433

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

Reactions

Đăng nhận xét

0 Nhận xét