[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 23/07/2020

Bài viết được đăng vào 23/07/2020 19:08

Tổng hợp mã khuyến mãi 100% khóa học trên Udemy:

[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 23/07/2020

1. The Complete Adobe After Effects CC Master Class Course

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREEJULY

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

2. Blender 3D Model a Medieval Catapult Full simulation Guide

Mã khuyến mãi (CouponCode): SKILLSCORNER

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

3. Learn PHP - For Beginners

Mã khuyến mãi (CouponCode): YOUACCELGO4IT

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

4. jQuery for Absolute Beginners : From Beginning to Advanced

Mã khuyến mãi (CouponCode): JQUERYJULY2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

5. Java For Everyone - Zero to Hero

Mã khuyến mãi (CouponCode): F8AAE0834E59E0708C99

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

6. Learn JavaScript - For Beginners

Mã khuyến mãi (CouponCode): YOUACCELGO4IT

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

7. Learn jQuery - For Beginners

Mã khuyến mãi (CouponCode): YOUACCELGO4IT

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

8. Learn Bootstrap - For Beginners

Mã khuyến mãi (CouponCode): YOUACCELGO4IT

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

9. Docker Practical Course

Mã khuyến mãi (CouponCode): F9FC4C248FE9399B7A6F

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

10. HIIT (High Intensity Interval Training) For Busy People

Mã khuyến mãi (CouponCode): 369C131889E9FFE2F4AE

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

11. Ethical Hacking mit Kali Linux

Mã khuyến mãi (CouponCode): A922E2C5BAAE643FC8B8

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

12. Cyber Security Incident Handling and Response

Mã khuyến mãi (CouponCode): B3E71EE8E07FB76E94AD

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

Reactions

Đăng nhận xét

0 Nhận xét