[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 14/06/2020

Bài viết được đăng vào 14/06/2020 18:32

Tổng hợp mã khuyến mãi 100% khóa học trên Udemy:

1. Agile & Scrum in Depth: Guide, Simulation and Best Practices

Mã khuyến mãi (CouponCode): F05884F300C82968653F

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

2. The Magic of Action (Motivation)

Mã khuyến mãi (CouponCode): BBD0D50A9DE00DFCD1C1

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

3. Twitter Marketing: 1000% Engagement & More Twitter Followers

Mã khuyến mãi (CouponCode): C50A107E055E56463F89

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

4. Blockchain Web Application Development on Ethereum [2020]

Mã khuyến mãi (CouponCode): E92266018F0D00E554D5

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

5. SQL Masterclass: SQL for Data Analytics

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNESEC2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

6. Tableau Crash Course: Build and Share a COVID-19 Dashboard

Mã khuyến mãi (CouponCode): B03529077BAB79051646

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

7. Compact Job Interview Preparation with Checklist

Mã khuyến mãi (CouponCode): PREPARENOW

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

8. MuleSoft DataWeave 2.0 deep dive

Mã khuyến mãi (CouponCode): 91ABC56EFFBDDDB6909A

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

9. Ultimate guide to design your own machine

Mã khuyến mãi (CouponCode): COMIDOC1

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

10. How to Create A Website: An HTML Tutorial and CSS Tutorial

Mã khuyến mãi (CouponCode): CA3C28ACFA5342C46787

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

Reactions

Đăng nhận xét

0 Nhận xét