[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 20/07/2020

Bài viết được đăng vào 20/07/2020 20:18

Tổng hợp mã khuyến mãi 100% khóa học trên Udemy:

[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 20/07/2020

1. How to Earn from Photography: Absolute Beginners Guide

Mã khuyến mãi (CouponCode): PHOTOEARNJULY2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

2. English Grammar tenses & structures

Mã khuyến mãi (CouponCode): JULYFIFTH

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

3. The Data Science Course 2020 Q2 Updated: Part 4 > Python & R

Mã khuyến mãi (CouponCode): MIDMONTH

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

4. Learn CSS - For Beginners

Mã khuyến mãi (CouponCode): LEARNCSS4FREE

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 16 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

5. Watercolor Painting for Beginners | By Award Winning Artist

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREEWATERCOLOR

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

6. Oracle Cloud Infrastructure Foundations- Oracle 1Z0-1085-20

Mã khuyến mãi (CouponCode): OCI2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

7. Java Programming: Complete Beginner to Advanced

Mã khuyến mãi (CouponCode): 24008625

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

8. Python for Data Science and Data Analysis Masterclass: 2020

Mã khuyến mãi (CouponCode): 62C8D75330617911F94F

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

Reactions

Đăng nhận xét

0 Nhận xét