[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 09/07/2020

Bài viết được đăng vào 09/07/2020 06:26

Tổng hợp mã khuyến mãi 100% khóa học trên Udemy:

[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 09/07/2020


1. Nonprofit Google Grant: Ultimate Nonprofit Approval Guide

Mã khuyến mãi (CouponCode): 393A50663306D78AC76D

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 20 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

2. Take-off: Data Science with Python | 2020

Mã khuyến mãi (CouponCode): CD69181D69D7D2A26A31

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 16 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

3. PRINCE2 Foundation Certification Practice Tests 2020

Mã khuyến mãi (CouponCode): JULY20

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

4. PL/SQL Complete Course - Beginner to Advance with Projects

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREE2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

5. C# Programming Training Complete Course

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREE2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

6. C++ Complete Course- Beginner to Advance with Projects

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREE2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

7. WordPress Plugin Development 2020 and Proversion for selling

Mã khuyến mãi (CouponCode): 4A824A94229AF3D4093B

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 10 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

8. Manage Stress at Workplace

Mã khuyến mãi (CouponCode): JULY20

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 10 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

9. 2020 Youtube Hack: Paying For Engagement, Not Only Clicks!

Mã khuyến mãi (CouponCode): CA6E5D7BDFD68BB7E5A6

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 19 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

10. Basic Python Quiz

Mã khuyến mãi (CouponCode): DISCUDEMY.COM

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 18 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

11. x64dbg Debugger for Reverse Engineering Beginners

Mã khuyến mãi (CouponCode): X64DFREE_JUL7

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

12. German For Travellers | The Complete German Travel Course

Mã khuyến mãi (CouponCode): 3DAYJULYFREE

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

13. Marketing Automation & Email Marketing for Beginners

Mã khuyến mãi (CouponCode): 891B2CBC153A8C8EA997

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

14. Crash Course for Laravel 7 and VueJs Basics

Mã khuyến mãi (CouponCode): BECOME_SMART

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

Reactions

Đăng nhận xét

0 Nhận xét