[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 08/07/2020

Bài viết được đăng vào 08/07/2020 06:46

Tổng hợp mã khuyến mãi 100% khóa học trên Udemy:

[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 08/07/2020


1. Complete Presentation Skills Masterclass for Every Occasion

Mã khuyến mãi (CouponCode): 86F7D73BCE271F5D8BA4

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

2. Complete Media Training Master Class - Confidence on Camera

Mã khuyến mãi (CouponCode): 0B3467985392F0AFA7C2

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

3. 2020 Youtube Hack: Paying For Engagement, Not Only Clicks!

Mã khuyến mãi (CouponCode): CA6E5D7BDFD68BB7E5A6

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

4. Python for Data Science and Data Analysis Masterclass: 2020

Mã khuyến mãi (CouponCode): A378D49E8926AB1E14A3

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

5. Python - A Beginners guide towards Python Programming

Mã khuyến mãi (CouponCode): PYTHON20200707

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

6. Python 3 for Beginners | Learn by Creating a Simple Game

Mã khuyến mãi (CouponCode): LEARNPYTHON3FB

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

7. Basic Python Quiz

Mã khuyến mãi (CouponCode): DISCUDEMY.COM

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

8. CSS3 and Bootstrap for Absolute Beginners : 4 courses in 1

Mã khuyến mãi (CouponCode): CSS3JULY2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

9. Mastering Agile Scrum Workshop

Mã khuyến mãi (CouponCode): 17C22D1A75E4EBDC23D6

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

10. Speed Reading

Mã khuyến mãi (CouponCode): EF251D41097A07E90988

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

11. Adobe Premiere Pro: Video Editing for Beginners

Mã khuyến mãi (CouponCode): STAY_HOME_JULY

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

12. Video Conferencing Zoom Skype WebEX Tech Presentation Skills

Mã khuyến mãi (CouponCode): D14A0429FC141B03C9F0

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

13. WordPress Plugin Development 2020 and Proversion for selling

Mã khuyến mãi (CouponCode): 4A824A94229AF3D4093B

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

14. Web Development Fundamentals: HTML5 and CSS3 for Beginners

Mã khuyến mãi (CouponCode): FACEBOOK

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

15. Kariyer-in: CV Hazırlama + Linkedin + Mülakat + İş Bulma

Mã khuyến mãi (CouponCode): KARIYERKODLAMA

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 11 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

16. Manage Stress at Workplace

Mã khuyến mãi (CouponCode): JULY20

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

17. WordPress Plugin Development 2020 and Proversion for selling

Mã khuyến mãi (CouponCode): 4A824A94229AF3D4093B

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

18. Affiliate Marketing and Organic SEO in 2020 - The Fast Track

Mã khuyến mãi (CouponCode): AMOS2020JULYFREE

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

19. Apache Cordova - Build Hybrid Mobile Apps with HTML CSS & JS

Mã khuyến mãi (CouponCode): 7C0451B630333028D809

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

20. Learn Designing Business Cards in Photoshop with 10 Projects

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREE4FRIENDS

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

21. Plan and Acquire Resources (PMI - PMP)

Mã khuyến mãi (CouponCode): DF855957AFDE64EB3912

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

Reactions

Đăng nhận xét

0 Nhận xét