[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 07/07/2020

Bài viết được đăng vào 07/07/2020 06:15

Tổng hợp mã khuyến mãi 100% khóa học trên Udemy:

[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 07/07/2020


1. NEW Microsoft Azure Administrator Exam AZ-104

Mã khuyến mãi (CouponCode): 0A169973DB00DFA060AA

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

2. The Forex Terminology Course

Mã khuyến mãi (CouponCode): A647E4E18D27CA905626

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

3. Learn Google Drive From Beginner to Advanced

Mã khuyến mãi (CouponCode): TRY10FREE20

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

4. Winning Communication Skills for Telephone, Conference Calls

Mã khuyến mãi (CouponCode): 1D311F0DB82313D2256C

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 16 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

5. Java Programming: Complete Beginner to Advanced

Mã khuyến mãi (CouponCode): 24913CFF1

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

6. Learn Microsoft Office 365

Mã khuyến mãi (CouponCode): TRY10FREE20

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

7. Front End Web Development For Beginners (A Practical Guide)

Mã khuyến mãi (CouponCode): TRY10FREE20

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

8. Learn Google Forms

Mã khuyến mãi (CouponCode): TRY10FREE20

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

9. Complete C Programming Fundamentals With Example Projects

Mã khuyến mãi (CouponCode): JULY-FREE

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

10. User Story Mapping Workshop - Scrum Product Owner

Mã khuyến mãi (CouponCode): 8F661FE3B0D71C800263

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

11. Fundamentals of Machine Learning [Hindi][Python]

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREE4ALL

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

12. Be A Pro : Industrial Panel Design Complete Guide With CATIA

Mã khuyến mãi (CouponCode): RRTTYY

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

13. How the Internet Works & the Web Development Process

Mã khuyến mãi (CouponCode): YOUACCELJULY4U

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

14. Sell Photo Online: Beginners Guide Stock Photography

Mã khuyến mãi (CouponCode): STOCKPHOTOJULY2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

15. The Beginners Guide to Trading and Investing in Stock Market

Mã khuyến mãi (CouponCode): 3DAYFREE

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

16. Learn all the basics of Java and Object-oriented programming

Mã khuyến mãi (CouponCode): SOMEONE120

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

17. Be A Pro : Industrial Panel Design Complete Guide With CATIA

Mã khuyến mãi (CouponCode): RRTTYY

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

Reactions

Đăng nhận xét

0 Nhận xét