[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 22/06/2020

Bài viết được đăng vào 22/06/2020 09:00

Tổng hợp mã khuyến mãi 100% khóa học trên Udemy:

[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 22/06/2019


1. How to Get Your First 1,000 Facebook Fans: For Beginners

Mã khuyến mãi (CouponCode): 7786012A6015BEF46C1B

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

2. Facebook Marketing: Drive Highly Targeted Facebook Traffic

Mã khuyến mãi (CouponCode): E89B3379D8DEE8FC74AA

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

3. Learn Python from Zero

Mã khuyến mãi (CouponCode): 475065829

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

4. Complete Python Bootcamp : Go Beginner to Expert in Python 3

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNEFREE

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

5. JavaScript & jQuery - Certification Course for Beginners

Mã khuyến mãi (CouponCode): YOUACCELJUNEFIN

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

6. CLF AWS Cloud-C01 Certified Practice Test

Mã khuyến mãi (CouponCode): AWS-C01

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

7. AWS SCS-C01 Certified Security Specialty Practice Test

Mã khuyến mãi (CouponCode): SCS-C01

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

8. Setup a Virtual Web Server using Linode or Digital Ocean

Mã khuyến mãi (CouponCode): YOUACCELJUNEFIN

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

9. Introduction to Domain Names and Web Hosting - Quick Guide

Mã khuyến mãi (CouponCode): YOUACCELJUNEFIN

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

10. Microsoft SQL Server for Beginners to expert

Mã khuyến mãi (CouponCode): WEEKEND_TIME

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 17 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

Reactions

Đăng nhận xét

0 Nhận xét