[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 19/06/2020

Bài viết được đăng vào 19/06/2020 08:54

Tổng hợp mã khuyến mãi 100% khóa học trên Udemy:

1. Artificial Intelligence Content Creation Tools 2020

Mã khuyến mãi (CouponCode): D02B7C637CF88F8F090F

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

2. Learn Java and Artificial Intelligence Programming Tools

Mã khuyến mãi (CouponCode): BFF31B123563531B102D

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

3. YouTube Marketing For Super Growth: Viralnomics 2020

Mã khuyến mãi (CouponCode): 389C6A7DEB049FF2C211

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

4. AD’s Hacker 1.0: Extreme Advertisement Hacking

Mã khuyến mãi (CouponCode): 0B857434C3AD0C63E5C6

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

5. Competitor Analysis Tools for 2020: Part 1

Mã khuyến mãi (CouponCode): CDD06B5BAB915C2DAB09

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

6. Android Malware Analysis - From Zero to Hero

Mã khuyến mãi (CouponCode): 43ADD99BE2CE05BE9FFD

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

7. The Ultimate Text-To-Video Creation Course

Mã khuyến mãi (CouponCode): 358E1DD7831BF415DE53

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

8. Artificial Intelligence Video Creation 2020: Full Automation

Mã khuyến mãi (CouponCode): A4F7055D11AE670C41A3

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

9. Advanced IT Troubleshooting for Helpdesk Support Technicians

Mã khuyến mãi (CouponCode): SPECIALFREE

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

10. Learn Python and Artificial Intelligence (AI) Coding Tools

Mã khuyến mãi (CouponCode): 5C75B3931CE555A1356B

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

11. Intro to Building Blockchain Apps: Hyperledger Fabric 2.0

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREE2020G

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

12. Deep Learning for Beginners: Neural Networks in R Studio

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNESEC20

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

13. Certificate In Skin Disorders Alternative Therapy Treatment

Mã khuyến mãi (CouponCode): 335A039DA25DB788BC5D

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

14. Linear Regression and Logistic Regression using R Studio

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNEFIR2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

15. Optimization Using Pattern Search Method: MATLAB Programming

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREE4U

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

16. Bootstrap & jQuery - Certification Course for Beginners

Mã khuyến mãi (CouponCode): YOUACCELJUNE4U

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 23 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

17. Practical Java Programming Practices (120+ Common Projects)

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREE-JAVA

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

Reactions

Đăng nhận xét

0 Nhận xét