[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 30/06/2020

Bài viết được đăng vào 30/06/2020 09:12

Tổng hợp mã khuyến mãi 100% khóa học trên Udemy:

[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 30/06/2019


1. Learn Excel from beginner to advance with Example

Mã khuyến mãi (CouponCode): EXCEL20

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 11 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

2. The Complete Java Masterclass: Learn Java From Scratch

Mã khuyến mãi (CouponCode): 26F77C74995A108A5F76

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

3. Master MERN Stack by Building Complete Blog Project [2020]

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREE-SUMMER

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

4. Python for Data Science and Data Analysis Masterclass: 2020

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUN_PROMO

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

5. Complete Python Bootcamp 2020: With Practical Projects

Mã khuyến mãi (CouponCode): F46E3DB85C4680CA49ED

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 18 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

6. Video Editing in Adobe Premiere - From Beginner to Pro

Mã khuyến mãi (CouponCode): B15829D0A4209E15B0A6

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

7. Hosting Your First Interview Show

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREE4U

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

8. Image Recognition for Beginners using CNN in R Studio

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNETHR2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

9. Practical Web Design & Development: 7 Courses in 1

Mã khuyến mãi (CouponCode): WEBDEVDESIGN2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

10. Learn Python 3 - Your First Step to Learning Python

Mã khuyến mãi (CouponCode): F86B6482DACBFBAE8D37

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 19 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

11. [2020] Linux Web server High-Availability cluster.

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREE-LEARN

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

12. C Programming for Beginners - Master the C Fundamentals

Mã khuyến mãi (CouponCode): ALPHA_TECH

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

Reactions

Đăng nhận xét

0 Nhận xét