[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 25/06/2020

Bài viết được đăng vào 25/06/2020 08:49

Tổng hợp mã khuyến mãi 100% khóa học trên Udemy:

[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 25/06/2019


1. Shopify Guide: Start your own clothing brand with Shopify

Mã khuyến mãi (CouponCode): 828618DDCC212879C12F

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

2. English grammar tenses & structures, the ultimate course

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNESIX

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 10 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

3. C++ Working with Files - fstream I/O library

Mã khuyến mãi (CouponCode): 11FD2B6B70B60020B6A2

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

4. Artificial Intelligence (AI) Tools For Job Seekers

Mã khuyến mãi (CouponCode): 78DC5E6B2B565D7C8292

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

5. Strategically Focused Project Management (PMI - PMP)

Mã khuyến mãi (CouponCode): 6D3A619E7E3D31A572FE

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

6. Remote Teaching Online // How To Record Lectures at Home

Mã khuyến mãi (CouponCode): 5C2DA2359D39D1EA6FCE

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

7. Hardcore Java With Android And SQL Applications

Mã khuyến mãi (CouponCode): RAPTOLEARNINGTELEGRM

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực kể từ khi bài viết được đăng.

8. MERN Stack Master Course - Building your own Instagram

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREEFREEFREE

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

9. Crazy about Arduino: Your End-to-End Workshop - Level 1

Mã khuyến mãi (CouponCode): BDAECB01CB5831DDCCE5

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

10. Page Object Model pattern for Selenium WebDriver & Java

Mã khuyến mãi (CouponCode): F5C2546E26ECFF2FDCF5

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 10 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

11. Instagram Marketing 2020 | Grow Organic Followers Naturally!

Mã khuyến mãi (CouponCode): IGGROWTH

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

12. Freelancing 2020: Sell Fiverr Gigs Like The Top 1% On Fiverr

Mã khuyến mãi (CouponCode): 629924122CA12DAF5AAD

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

13. Learn Bootstrap - For Beginners

Mã khuyến mãi (CouponCode): YOUACCELJUNELAST

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

14. Microsoft Excel A-Z: Beginner to Professional Analyst

Mã khuyến mãi (CouponCode): LEARNEXCELFREE

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

15. Tableau Training: Master Tableau For Data Science

Mã khuyến mãi (CouponCode): TABLEAU

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

Reactions

Đăng nhận xét

0 Nhận xét