[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 24/06/2020

Bài viết được đăng vào 24/06/2020 08:55

Tổng hợp mã khuyến mãi 100% khóa học trên Udemy:

[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 23/06/2019


1. Digital Marketing Certification (SEO, Google Ads, Analytics)

Mã khuyến mãi (CouponCode): 6160C15687E5DD284BD2

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

2. Laravel 7.X from beginners to master.

Mã khuyến mãi (CouponCode): 64749D14ECB4DD5C174C

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

3. Astrology Professional Quick-Starter Complete - Part 1

Mã khuyến mãi (CouponCode): ASTRO_FREE-25JUN2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

4. Personal Finance : Personal Budgeting for Beginners

Mã khuyến mãi (CouponCode): BUDGET5

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

5. Marketing Analytics: Pricing Strategies and Price Analytics

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNEFIR2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

6. Basics Of Stop Motion Animation Using Canva And OpenShot

Mã khuyến mãi (CouponCode): EC6BE676939684B7F5E0

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

7. Payload Ethical Hacking Course

Mã khuyến mãi (CouponCode): DISCUDEMY.COM

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

8. Mastering Microsoft Excel - Essential Training for all

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNE2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

9. Learning SOLIDWORKS : For Students, Engineers, and Designers

Mã khuyến mãi (CouponCode): HAPPYFATHERSDAY

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

10. Ultimate Python course from Begineer to Expert level

Mã khuyến mãi (CouponCode): PYTHONFREE24

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

11. English grammar tenses & structures, the ultimate course

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNESIX

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

12. Learn Python coding from basic beginning to master

Mã khuyến mãi (CouponCode): KVPJG-SPL_LOCKDOWN

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

13. Adobe Premiere Pro: Video Editing for Beginners

Mã khuyến mãi (CouponCode): STAY_HOME_LEARN_2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

14. C# advanced - useful features and advice

Mã khuyến mãi (CouponCode): 9CAE2B1C01FB22193F7A

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

15. Shopify guide: The complete shopify store creation course

Mã khuyến mãi (CouponCode): 00FBEB21668AFBDD758D

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

16. Practical MongoDB : For Absolute Beginners

Mã khuyến mãi (CouponCode): MONGODISCOUNT

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

17. Blender 2.8 Model a Lightsaber for Beginners

Mã khuyến mãi (CouponCode): EYAS_SALEM

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

18. Get started with VSDC - free video editor

Mã khuyến mãi (CouponCode): 36511B2326AA4B1B97E9

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

19. OBS Studio - Ultimate Livestreaming Guide to OBS Studio

Mã khuyến mãi (CouponCode): 9B80360064E3C2C2C5E0

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

20. Laravel 7.X from beginners to master.

Mã khuyến mãi (CouponCode): 64749D14ECB4DD5C174C

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

Reactions

Đăng nhận xét

0 Nhận xét