[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 23/06/2020

Bài viết được đăng vào 23/06/2020 08:42

Tổng hợp mã khuyến mãi 100% khóa học trên Udemy:

[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 22/06/2019


1. Artificial Intelligence Content Creation Tools 2020

Mã khuyến mãi (CouponCode): 8A008D1C838654096B65

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

2. Unit Test Swift Desde Cero - Aprende Test Unitarios en iOS

Mã khuyến mãi (CouponCode): 0D999A96420CA1B269AE

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

3. The Internet of Things (IoT): 2020 Trends and the Future

Mã khuyến mãi (CouponCode): A4E560A62F777E0962FF

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

4. Data Security, Recovery and Storage Hacking for Newbies

Mã khuyến mãi (CouponCode): E59966728E575EB5330A

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

5. IT & Technical Support Guide to Helpdesk, Desktop & Servers

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNEFREE

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

6. AWS DVA-C00 Certified Developer Associate Practice Test

Mã khuyến mãi (CouponCode): DVA-C00

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

7. Environmental Engineering & Artificial Intelligence: Part 1

Mã khuyến mãi (CouponCode): 12700128AC6B5EAED84C

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

8. Virtual Personal Assistant Development

Mã khuyến mãi (CouponCode): 65C36536AA7CFBEF80F8

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

9. AWS DVA-C01 Certified Developer Associate Practice Test

Mã khuyến mãi (CouponCode): DVA-C01

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

10. Tools for Working From Home - Google Apps, Trello & Zoom

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNESEC2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

11. Time Series Analysis and Forecasting using Python

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNESEC2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

12. Linear Regression and Logistic Regression in Python

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNEFIR2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

13. Learn Python coding from basic beginning to master

Mã khuyến mãi (CouponCode): KVPJG-SPL_LOCKDOWN

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

14. Google BigQuery and PostgreSQL: SQL for Data Analysis

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNEFIR2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

15. Digital Marketing Certification (SEO, Google Ads, Analytics)

Mã khuyến mãi (CouponCode): 6160C15687E5DD284BD2

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

16. How To Make Money Using FIVERR

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREE4U

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 17 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

17. Build chatbots for Android using Dialogflow,Android studio

Mã khuyến mãi (CouponCode): SALEMELA3

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

18. Ultimate Python course from Begineer to Expert level

Mã khuyến mãi (CouponCode): PYTHONFREE24

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

19. Becoming an Unreal Automation Expert

Mã khuyến mãi (CouponCode): UNREAL5CELEBRATION

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

Reactions

Đăng nhận xét

0 Nhận xét