[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 15/06/2020

Bài viết được đăng vào 15/06/2020 09:25

Tổng hợp mã khuyến mãi 100% khóa học trên Udemy:

1. CompTIA Network+ (N10-007) 6 Practice Exams - 2020

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNE20

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

2. CompTIA A+ Core 1 & Core 2 Practice Exams 2020 - 373 Qs

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNE20

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

3. Learn Economics from scratch, ECO01

Mã khuyến mãi (CouponCode): TUKALU9876543210

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

4. Windows Command Line (cmd) & Batch Script Management

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNESPECIAL

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

5. VMware vSphere 6.7 Foundations Practice Tests 2020

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNE20

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

6. PIC Microcontroller Communication with SPI Protocol

Mã khuyến mãi (CouponCode): STAYHOMENEW

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

7. Arduino Digital Ohmmeter

Mã khuyến mãi (CouponCode): STAYHOMENEW

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

8. Microsoft Office Tips and Tricks: Get in Pro Mode

Mã khuyến mãi (CouponCode): STAYHOMENEW

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

9. Ms Excel/Excel 2020 - the complete introduction to Excel

Mã khuyến mãi (CouponCode): AECB8D3A14DC4863C918

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

10. Machine Learning for Absolute Beginners - Level 2

Mã khuyến mãi (CouponCode): 0EC5A163D1B15398ADD8

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

11. RoboAuthor: Content Writing Automation 2020 - Part 1

Mã khuyến mãi (CouponCode): 817388AA68F309EAA5B0

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

Reactions

Đăng nhận xét

0 Nhận xét